Vad är skillnaden mellan demokrati och diktatur?

2023-03-03

Vi i västvärlden är vana med att länder styrs på ett demokratiskt sätt, och majoriteten av alla människor här är överens om att detta är den bästa möjliga styrelseformen. Men det finns andra typer av sätt som länder kan styras på, och diktatur är ett av dessa sätt. Så vad är skillnaden mellan demokrati och diktatur?

Det finns flera viktiga skillnader mellan demokratier och diktaturer. För det första bygger demokratier på folkets vilja, medan diktaturer bygger på en persons eller en liten grupps vilja. Här nedanför kommer vi vi tittar på några av de andra viktiga skillnaderna.

Vad är en demokrati?

En demokrati är ett styrelseform där folket har inflytande över hur landet styrs. Detta sker vanligtvis genom att man röstar på representanter som sedan fattar beslut på folkets vägnar. demokratier kan vara direkta, där folket röstar i varje fråga, eller indirekta, där folket väljer representanter som sedan fattar beslut åt dem.

Det finns inte endast ett vedertaget sätt på hur en demokrati exakt ska se ut, eftersom olika länder har olika system. De flesta demokratier har dock vissa gemensamma drag:

  • Yttrande- och pressfrihet
  • Alla omfattas av samma lagar och att ingen står över lagen
  • Alla har rätt till att starta politiska organisationer
  • Alla får utöva den religion som de vill

Vad är en diktatur?

En diktatur är egentligen den raka motsatsen mot vad en demokrati är. Det är en regeringsform där som sagt en person eller en liten grupp människor har absolut makt över landet. Det innebär att de kan fatta beslut utan att rådgöra med folket och att de inte är föremål för någon form av kontroll.

När en diktator väl är vid makten håller de sig i regel kvar där genom att använda våld och förtryck mot all opposition.

Diktaturer kännetecknas ofta av bristande frihet och kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Människor i diktaturer kan i regel heller inte fritt uttrycka sina åsikter.

Vad är bäst?

De allra flesta kommer säga att demokrati att föredra framför en diktatur, eftersom alla har inflytande över hur landet styrs. Men det finns faktiskt de som föredrar diktaturer också, då till exempel beslut kan fattas snabbare och effektivare.

I slutändan är det dock enligt oss på Nytid självklart att demokrati är det bättre alternativet eftersom den bygger på folkets vilja. Och vi anser att folket i slutändan bör ha ett inflytande över hur deras land styrs.