11/1 2016.Cwejmans vurm för basinkomst är som Vargens omtanke om Rödluvan

Blogg 160111
|
 Tipsa en vän
 

 

 

Man ska inte upphöra att förvånas. I dag föreslår GPs

ledarsida medborgarlön, eller basinkomst som Adam Cwejman kallar det. Impulsen kommer från Finland där regeringen tillsatt en utredning om detta.

Som Cwejman påpekar finns det vid första anblicken många fördelar. Man kan beskriva det som fullkomligandet av den socialdemokratiska välfärdspolitikens huvudprincip: den generella sociala medborgarrätten.

En parallell kan göras med det allmänna barnbidraget. Genom att det automatiskt går ut till alla som har barn utan behovsprövning blir administrationen billig och bidraget inte stigmatiserande. Ingen ser det som en skam att få barnbidrag.

Ett generellt bidrag som även går till bättre ställda vinner därtill brett stöd i valmanskåren och är mer stabilt i dåliga tider än selektivt stöd. Generella barnbidrag har på så sätt visat sig mer effektiva över tid för att bekämpa barnfattigdom än riktade insatser till fattiga barnfamiljer.
 

Ändå har socialdemokratin, som i andra sammanhang är de starkaste förespråkarna för generell välfärdspolitik, varit skeptiska till just medborgarlön.

Det har med arbetslinjen att göra. Den socialdemokratiska generella välfärdsmodellen bygger nämligen på att man kvalificerar sig för förmåner genom att arbeta. Det i sin tur baseras på insikten att välstånd som ska fördelas måste skapas genom arbete.

Förutsättningen för att socialdemokraterna kunde införa till exempel världens mest generösa föräldraförsäkring med 16 månaders betald ledighet var att försäkringens konstruktion främjade ett högt kvinnligt arbetskraftsdeltagande. Föräldrapenningen blev därmed självfinansierande, ja den ger till och med ett överskott till samhället.

Den tanken finns också med i Finland när det gäller medborgarlön. Eftersom den ska avlösa socialbidrag som är behovsprövade och reduceras om mottagaren skaffar sig arbetsinkomster, vilket inte medborgarlön ska göra, tänker man sig att den inte ska motverka arbetslösas strävan att skaffa arbete.

De mest omfattande försök som har gjorts med basinkomst var lokala experiment i Förenta staterna och Kanada under 1960- och 70-talen. Inget av dessa har överlevt. Det visade sig nämligen i samtliga fall att arbetskraftsutbudet i realiteten minskade, i synnerhet för kvinnor och unga.

Till skillnad från den socialdemokratiska generella välfärdspolitiken med obligatoriska socialförsäkringar, med arbete som kvalifikation för ersättningar, så bidrog inte medborgarlön till att öka välståndet – tvärtom.

Cwejman tycks ovetande om dessa nedslående resultat av skarpa försök. I vart fall nämner han inget om det, utan uppehåller sig enbart till synes lite naivt och troskyldigt vid modellens tänkta fördelar.

Anmärkningsvärt är också att argumentationen för basinkomst dyker upp på GPs ledarsida, som under det senaste året ihållande har argumenterat för att i en värld med stor immigration är det omöjligt att upprätthålla generella välfärdssystem.

Man undrar hur de har tänkt. Därför att basinkomst innebär att det moment som gör att generella välfärdssystem, tvärt emot GPs sedvanliga argumentation, faktiskt är förenliga med immigration – att man kvalificerar sig för ersättningar genom att arbeta – avskaffas.

Sant är att behovsprövade socialbidrag har många oönskade följder – de ger ett negativt incitament till arbete och tenderar att cementera sociala missförhållanden genom skambeläggande och stigmatiserande effekter. Därför har den socialdemokratiska välfärdspolitiken sedan 1930-talet haft som huvudsaklig inriktning att bygga ut generella och arbetsfrämjande socialförsäkringar som minimerar behovet av behovsprövad socialhjälp.

Politiken var länge mycket framgångsrik, då den på en och samma gång gav medborgarna en hög grad av social trygghet och främjade världens högsta sysselsättningsgrad som gav oss råd till den generösa politiken.

Åtta år av borgerligt regerande med omfattande nedrustning av de statliga generella socialförsäkringarna, i förening med en mycket stor överströmning till behovsprövat socialbidrag, eller som det numera kallas kommunalt försörjningsstöd, har inte bara gjort de fattiga fattigare utan också fått negativa konsekvenser för arbetskraftsdeltagandet.

I GPs värld beror det på immigrationen. Men den enkla förklaringen håller inte om man skapar på ytan. Skillnaden mellan inföddas och invandrades sysselsättningsgrad blir liten om man justerar för utbildningsnivå. Lågutbildade har lägre förvärvsfrekvens än högutbildade, och andelen lågutbildade bland immigranter är högre än för infödda.

Senast visade den statliga långtidsutredningen att det förhåller sig så.

Det är paradoxalt att de borgerliga vann regeringsmakten 2006 på frågan om ”utanförskapet” i det land som då hade världens högsta sysselsättningsgrad. Och sedan genom nedrustning av den arbetsfrämjande generella välfärdspolitiken och aktiva arbetsmarknadspolitiken med utbildningsinsatser i centrum har frambringat ett nytt stort skikt av människor som permanent ställts utanför arbetsmarknaden.

När nu GPs ledarsida går i bräschen för basinkomst undrar man om det är ett dåligt skämt.

Men så är det nog inte. Det finns faktiskt en logik här. Den finska diskussionen som Cwejman hänvisar till handlar om en basinkomst om 800 euro i månaden.

Det är i realiteten under normen för försörjningsstöd för de flesta, bostadsbidrag inräknat.

Basinkomsten tänks avlösa alla andra socialförsäkringar.

Konturen av den största sociala nedrustning någonsin avtecknar sig.

Men Cwejman, vad du har stora öron!
Det är för att jag ska kunna höra dig så mycket bättre.
Och så stora ögon du har!

Det är för att jag ska kunna se dig så mycket bättre.
Och så stora händer du har!
Det är för att jag ska kunna hålla om dig så mycket bättre.

Men varför har du så stora tänder, Cwejman?

Fyrvaktaren 11/1 2016

Ny Tid vs GP

• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.
Information prenumeranterSenasteNummer